Matematikle ilgili ifadeler

Matematikle ilgili ifadeler

(EXPRESSIONS ABOUT MATH )

Yazan: Halil Köseler

İngilizce Öğretmeni

(Bu bölümde matematikte kullanılan bazı kelimeleri ve ifadeleri öğreneceğiz.)

(VOCABULARY) (Kelime Bilgisi)

Math: Matematik.

Algebra: Cebir.

Geometry: Geometri.

Four operations: Dört işlem.

Add: Toplamak.

Subtract: Çıkarmak.

Multiply: Çarpmak.

Divide: Bölmek.

Addition: Toplama.

Subtraction: Çıkarma.

Multiplication: Çarpma.

Division: Bölme.

Plus: Artı.

Minus: Eksi.

Square: Kare.

Rectangular: Dikdörtgen.

Triangle: Üçgen:

Circle: Daire.

Circular: Daire biçiminde.

Pyramid: Piramit.

Cube: Küp.

Cubic: Küp şeklinde.

Formula: Formül.

Chart: Tablo.

Circumference: Çember.

Trapezoid: İkiz kenar yamuk.

Trapezoidal: İkiz kenar yamuk şeklinde.

Surface area: Yüzey alanı.

Sylinder: Silindir.

Rectengular prism: Dikdörtgen pirizması.

Theorem: Teorem.

Right triangle: Dik üçgen.

Weight: Ağırlık.

Mass: Yoğunluk.

Gram: Gram.

Milligram: Miligram.

Ton: Ton.

Angle: Açı.

Right angle: Dik açı.

Acute angle: Dar açı.

Obtuse angle: Geniş açı.

Area: Alan.

Surface: Yüzey.

Shape: Şekil.

Measure: Ölçmek.

Measurement: Ölçü.

Weight: Ağırlık.

Weigh: Ağırlıkta olmak. Ağırlıkta gelmek.

Total: Toplam.

Amount: Miktar.

Total amount: Toplam miktar.

Equal: Eşit.

Rate: Oran.

Interest: Faiz.

Interest rate: Faiz oranı.

Perimeter: Çevre.

Center: Merkez.

Symmetry: Simetri.

Symmetrical: Simetri biçiminde.

Vertical: Dik. Dikey.

Horizontal: Yatay.

Dimension: Boyut.

Degree: Derece.

Consecutive: Ardışık.

Consecutive numbers: Ardışık sayılar.

Diagram: Dayagram.

Distance: Mesafe. Uzaklık.

Average: Ortalama.

Temperature: Sıcaklık derecesi.

Probability: Olasılık.

Size: Boy. Büyüklük.

Reciprocal: Karşılıklı. İki taraflı.

If you fold a square paper vertically, the new rectangle has a perimeter of 39 inches. Eğer kare bir kâğıdı dik olarak katlarsanız, yeni dikdörtgen 39 inç bir çevreye sahip olur.

What is the area of original square?: Orjinal karenin alanı ne kadardır?

What is the perimeter of the original square?: Orijinal karenin çevresi ne kadardır?

What is the area of resulting rectangle?: Oluşan dikdörtgenin alanı ne kadardır?

Make a ratio of areas and perimeters: Alanların ve çevrelerin bir oranlamasını yapın.

Apicture that measures 12 cm by 18 cm is enlarged to 4 times in its area. What are the new dimensions?: 12’ye 18 santimetre ölçüsünde olan bir resmin alanı dört kat büyütülür. Yeni boyutları nedir?

Kemal builds three legged stools and four legged tables. Last week he used 72 legs to build three more stools than tables. How many stools and how many tables did he build?:

(Kemal üç bacaklı tabure ve dört bacaklı masalar yapmaktadır. Geçen hafta 72 bacak kullanarak masaların sayısından üç daha fazla tabure yaptı. Kaç tane tabure ve kaç tane masa yapmıştır?)

My daughter is twice as old as my son and half as old as I am. In twenty-two years my son will be half my age. How old is my daughter?: Kızımın yaşı oğlumun iki katı benim yaşımın yarısı. Yirmi-iki yıl içinde oğlum benim yaşımın yarısı olacak. Kızım kaç yaşında?

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile